Janusz Koodziejczyk

Materiay on-line

Instrukcja:

cignij plik ZIP rozpakuj programem np.: WinRAR albo 7-Zip i otwrz plik PDF programem Adobe Reader.Pamitnik
Pamitnik
Pamitnik
Integracja
Akupunktura polska
Akupunktura polska
Akupunktura polska
Akupunktura polska
Akupunktura polska
Akupunktura polska
Akupunktura polska
Akupunktura polska


Programy
Krajowych Konferencji
Akupunktura polska
Akupunktura polska
Akupunktura polska
Akupunktura polska

AKUPUNKTURA


jest systemem leczenia, polegajcym na stymulacji/dranieniu specjalnych miejsc na skrze za pomoc igie, moksy, baniek, ucisku, ale te lasera, prdu itp. Wywodzi si ona ze staroytnych Chin. Jej skuteczno potwierdza czterdzieci pi wiekw tradycji. Wielki wkad w pokazanie wiatu akupunktury mia polski jezuita Micha BOYM ktry bdc w XVII. wieku w Chinach, napisa kilka tekstw przybliajcych j Europie. Nie ukazay si one niestety pod jego nazwiskiem z powodu jego mierci w drodze z Chin do Europy. Zostay zawaszczone i przypisywane s do dzi innym autorom.

Akupunktur stosuje si we wszystkich dziedzinach medycyny. Leczy si w ten sposb skutecznie caego czowieka - bez lekw. Jej podstaw (wedug staroytnych lekarzy chiskich) jest sterowanie przepywem w ciele specjalnej, yciowej energii "Qi/Czi". Uzyskuje si to dranic skr w specjalnych punktach (punktach akupunktury), opisanych i pierwotnie skodyfikowanych w dziele "Nei King" ktrego najstarszy zachowany egzemplarz zosta przepisany (jak si obecnie ocenia) z wczeniejszych rde okoo IV-III w. p.n.e. Dranienie to moe odbywa si za pomoc ucisku (palcem albo patykiem), ogrzewaniem (cygarem Moxa), albo poprzez wkuwanie cienkich stalowych (dawniej rwnie zotych i srebrnych) igie. Uzyskuje si w ten sposb m.in. zlikwidowanie stanu zapalnego w narzdzie zwizanym z dranionym na skrze miejscem - prosto, skutecznie, bezpiecznie. Nazwa akupunktura jest pochodzenie europejskiego (ac. acus - iga, punctio - kucie). W Chinach znana bya jako "Cze Ciu" (medycyna ognia i metalu).

Kliniczne moliwoci akupunktury s bardzo rozlege. Stosuje si j jako metod lecznicz we wszystkich dziedzinach klinicznych, oraz jako metod analgetyczn (przeciwblow) wykorzystujc w znieczulaniu do operacji chirurgicznych gwnie jako jeden z elementw znieczulania, pozwalajcy znacznie ograniczy ilo podawanych rodkw farmakologicznych, ale nierzadko te jako jedyn metod znieczulajc, bez wspomagania chemi.

Udokumentowanym jest, e akupunktura w Polsce stosowana jest od pocztku XIX w. kiedy to obroniono pierwsze dwie polskie prace doktorski z jej zakresu (na uniwersytecie Jana Kazimierza i Jagielloskim). Po II Wojnie wiatowej obroniono w Polsce dalszych kilka prac doktorskich w innych uczelniach, a ich recenzent  prof. Zbigniew Garnuszewski zaoy ze swoimi uczniami - lekarzami (jest ich dotd ponad 3 tysice) Polskie Towarzystwo Akupunktury, dziaajce do dzi. By rwnie konsultantem krajowym ds. akupunktury, w zespole innych konsultantw przy ministrze zdrowia.

Wskaza do stosowania akupunktury i moliwoci bada naukowych jest bardzo wiele. Przeciwwskaza bardzo niewiele (np. oparzenie skry - co jest rzecz oczywist, nie mniej i w tym przypadku mona przeprowadzi zabieg stosujc inne, bezdotykowe rodki stymulacji np. laser lub moks, albo omijajc uszkodzone partie skry dziaajc kontrlateralnie lub stosujc mikropunktury np. aurikulo lub kraniopunktur.

Akupunktura to potne narzdzie w rkach lekarza, pozwalajca czsto poprawi stan chorego mimo e w inny sposb nie udaje si tego dokona. To nadzieja dla chorych i olbrzymia satysfakcja dla lekarzy.

Dlaczego naley zna i umie akupunktur?

Czsto lekarz staje wobec chorego i jego choroby zupenie bezradny. Jeeli nie godzi si na to i ma ambicj by znacznie skuteczniejszym, to powinien opanowa wanie t wiedz, gdy w ten sposb moe uruchamia i regulowa drzemice w nas Siy Natury - czyli SAMOZDROWIENIE.

REFLEKSOTERAPIA


Refleksoterapia to akupunktura wyjaniana jzykiem wspczesnej medycyny bez rozwaania teorii przepyww energii "Qi" czy "przemian piciu elementw" - niezrozumiaych dla Europejczykw. Medycznie objania si j w oparciu o zasady odruchowoci wynikajce z neurofizjologii.

Odruch nerwowy (ac. - reflex) jest jednym z podstawowych zjawisk wystpujcych w organizmach. Refleksologia nauka o odruchowoci, opisuje zjawiska zwizane z wystpowaniem odruchw lub efekty wywoane przez nie, sposoby ich badania i zastosowania praktyczne. Jest to forma leczenia ale rwnie metoda diagnostyki i profilaktyki.

A wic refleksoterapia to akupunktura widziana przez pryzmat neurofizjologii.

Stwrca, czy te Natura Go reprezentujca w zadziwiajcy sposb odwzorowaa w wielu miejscach naszych cia sylwetki ludzikw (homunkulusy) w logicznym zwizku ssiadujcych ze sob stref narzdowych w ktrych znajduj si: neurony (kora mzgu, orodki podkorowe) lub receptory nerwowe skry (maowina uszna, nos, twarz - jako cao, do, stopa), bon luzowych jamy ustnej, pochwy) itp.). Tak jak na ciao skada si gowa ssiadujca z szyj, a ta z klatk piersiow i barkami - tak te logicznie i adekwatnie usytuowane s strefy projekcyjne homunkulusw (strefa projekcyjna gowy w ssiedztwie strefy szyi, a obok niej strefy klatki piersiowej, barkw itd.). Np. owosiona skra gowy jest miejscem gdzie ukad receptorw tworzy jeden z takich homunkulusw. Kora mzgu jak gdyby "projektuje" (jak w kinie projektor na ekran), "rysujc" na skrze gowy homunkulusa czuciowego, poczonego wknami nerwowymi z neuronalnymi korowymi homunkulusami Penfielda i Rassmusena. Dzieje si tak w rnych czciach ciaa (np. na maowinie ucha, tczwce oka, doni, stopie, nosie, w ustach, w pochwie itd.).

Ukad nerwowy zawsze by i jest caoci anatomiczn i funkcjonaln. To jedynie czowiek dla celw dydaktycznych "podzieli" go na cz orodkow (centraln) i obwodow, wspczuln i przywspczuln, wegetatywn czy poznawcz lub kojarzeniow itd. itp. Wkna nerwowe i receptory znajduj si wszdzie w ciele w kadym jego zakamarku (w skrze, bonach luzowych, stawach, narzdach wewntrznych, naczyniach (ktre docieraj wszdzie), miniach, kociach, gruczoach, jelitach - WSZDZIE!) a poprzez misterne pajczyny pocze synaptyczno - neuronalnych, praktycznie kada komrka nerwowa jest w kontakcie z wszystkimi innymi tworzc niezwyk sie ktrej komplikacja, zoono i moliwoci s nieodgadnione. W zwizku z tym, e ukad nerwowy jest caoci anatomiczno - funkcjonaln, wic wszystkie znane i nieznane homunkulusy s ze sob w kontakcie i w kontakcie z caym organizmem, posiadajc zawsze komplet biecych, najbardziej aktualnych informacji o jego stanie i bdc jednoczenie najbardziej skutecznym zestawem regulacyjno naprawczym. Aby lepiej zrozumie mechanizm odruchowoci warto pozna jego elementy.

Receptory nerwowe. Ciao ludzkie wyposaone jest w wiele rnych rodzajw receptorw. Reaguj one na bodce pochodzce z otoczenia (receptory zewntrzne) i wntrza ciaa (receptory czucia gbokiego, receptory trzewne). To po ich podranieniu powstae pobudzenie biegnie drog wkien nerwowych bdcych wypustkami neuronw, przechodzc zwykle przez wiele komrek nerwowych.

uk odruchowy. Jest to droga jak pokonuje pobudzenie nerwowe powstae na skutek podranienia (stymulacji, bodcowania) receptora. Wiedzie ona od receptora, czuciowym wknem nerwowym do komrki, skd ruchowym wknem pobudzenie biegnie do efektora (skry, narzdu wewntrznego, minia, gruczou wydzielania wewntrznego albo zewntrznego etc.). Rzadko zdarza si aby uk by jedno neuronowy (jedno komrkowy) tzn. aby bodziec powstajc w receptorze by zamknity we wknach tylko jednej komrki nerwowej. Zwykle pobudzenie przenosi si na inne komrki przetwarzajce i regulujce sygna. S one czciami najrniejszych struktur (jder podkorowych, jder nerww czaszkowych, zwojw, splotw i orodkw). uk odruchowy zwykle jest niezwykle skomplikowany i zoony. Bodziec, jakim jest podranienie jakiego receptora jest zwykle wielokrotnie przetwarzany, bdc przesyanym z komrki do komrki, aby wreszcie dotrze jako polecenie do narzdu wykonawczego. Polecenie takie wane jest tylko chwil, bdc zastpionym nastpnym ktre dotaro zaraz po nim. Aktywne ciao wymaga staego i cigego nadzoru ze strony zmysw i receptorw (zewntrznych i wewntrznych), aby dostosowa si do ewentualnych zmian rodowiska zewntrznego i wewntrznego.

Odruch nerwowy. Tym mianem okrela si cao zjawisk rozpoczynajcych si od pobudzenia receptora, poprzez jego drog do ciaa komrki nerwowej, procesy regulacyjne zachodzce w komrce przetwarzajce sygna wejciowy na wyjciowy, przebieg sygnau wyjciowego do efektorw gdzie zachodzi reakcja odruchowa jako efekt dziaania modyfikujcego sygna wejciowy w komrce.

Reakcje (zjawiska) odruchowe. Reakcja naczynioruchowa likwidujca stan zapalny, poprawa ukrwienia tkanek podczas ich reperacji po urazie. Reakcja regulacyjna rwnowaca sprzenia zwrotne optymalizujce poziomy hormonw, kwasowo soku odkowego, napicie mini cian naczy ttniczych, oskrzeli i cewy pokarmowej. Stymulacja erytro, leuko i trombopoezy.

KLAWITERAPIA


Jest zbudowana na fundamencie refleksoterapii/akupunktury i zawiera w sobie wszystkie ich elementy. Naley wic niekiedy rozumie okrelenie "klawiterapia" jako rwnowane z akupunktur i refleksoterapi (terapi odruchow). Rni je warsztat (narzdzia, sposb ich uycia), a przede wszystkim to i do stymulacji wykorzystuje si w klawiterapii ca powierzchni skry - nie za tylko jej wybrane elementy (punkty akupunktury: klasycznej, czy "biologicznie aktywne" punkty akupunktury wspczesnej, lub narzdowe skrne strefy blowe itp.).

Klawiterapi upodabnia do akupunktury i refleksoterapii szeroki zakres zastosowa klinicznych ktry w zasadzie pokrywa si ze wskazaniami akupunktury w jej wszystkich wcieleniach (korporalnej, usznej, czaszkowej i in.).

Klawiterapia posiada o wiele bardziej wyran ni akupunktura, biocybernetyczn zaleno pomidzy rodzajem zabiegu i jego efektem. Dziki praktycznemu wykorzystaniu tej zalenoci, jej skuteczno w niektrych przypadkach (chorobach) jest nieporwnanie wiksza od akupunktury (np. w SM, SLA, AIDS, chorobach nowotworowych).

Biocybernetyczna zaleno pomidzy stymulacj skry, a jej efektem wystpuje tak samo w akupunkturze jak i refleksoterapii (bo jest to waciwo organizmu, a nie metody), ale to klawiterapia uczynia z niej w takim stopniu systemow podstaw swojego warsztatu. Dziki temu mona stosowa klawiterapi w bardzo wielu stanach chorobowych. Wszdzie tam gdzie wymagana jest regulacja funkcji narzdu, samonaprawa lub regeneracja jego struktury, do ktrej uszkodzenia doszo na skutek zmian czynnociowych (stanu zapalnego, nadczynnoci lub niedoczynnoci funkcji narzdu), mona i wrcz powinno si na wstpie postpowania terapeutyczno-rehabilitacyjnego poleci zastosowanie refleksoterapii, jeeli to moliwe w jej najbardziej wyrafinowanej postaci - klawiterapii.

Przeciwwskazaniem do stosowania klawiterapii mog by stany po przeszczepach narzdw, gdzie w sposb zamierzony zaburzona jest odporno. Poniewa refleksoterapia wzmacnia siy odpornociowe stymulujc wytwarzanie niespecyficznych jej skadnikw, to w efekcie takiego leczenia moe doj do odrzucenia przeszczepionego narzdu. Innym przeciwwskazaniem dla stymulowania uciskiem moe by oparzenie skry, co jest rzecz oczywist, nie mniej i w tym przypadku mona przeprowadzi zabieg stosujc inne (bezdotykowe) rodki stymulacji np. laser lub moks, albo omijajc uszkodzone partie skry dziaajc kontralateralnie lub stosujc mikropunktury np. aurikulo lub kraniopunktur.

Mimo i klawiterapia jest nowym terminem medycznym, a to co si pod nim kryje zaistniao dopiero od lat szedziesitych XX wieku, to jednak omwienie jej klinicznych moliwoci nie jest wynikiem wyobrani, lecz podsumowaniem tysicy lat dowiadcze klinicznych akupunktury (bdcej jej podstaw) i wynikw bada nad refleksoterapi oraz szerokiego sprawdzenia skutecznoci samej klawiterapii przez jej autora, doktora Ferdynanda Barbasiewicza i jego naladowcw.

AURIKULOTERAPIA


jest czci systemu refleksoterapii, poprzez odwoywanie si do odruchowoci. Jednoczenie jest to oddzielny system terapeutyczno - diagnostyczny, bardzo wygodny, prosty i skuteczny. Poprzez poddanie ogldowi i palpacji maowin usznych, mona dokadnie, szybko, tanio i bezpiecznie postawi wstpn diagnoz przedmiotow. Tak samo mona te skutecznie leczy odruchowo. Uzyskiwane wyniki potrafi niekiedy zaskoczy lekarza i chor osob.

Maa powierzchnia ucha i ilo problemw zdrowotnych leczonych za jej spraw mog wstpnie zniechci niezorientowan w przedmiocie osob pozorn komplikacj. Zaproponowany przez autora podrcznika "AURIKULOTERAPII" system, znacznie upraszcza i uatwia poznanie i opanowanie metody.

Znajomo aurikuloterapii moe bardzo si opaci w sensie moliwoci pomocy w najrniejszych stanach wymagajcych dokoczenia prowadzonych przez innych terapeutw nieskutecznie rnych terapii, co zwykle przekada si te na satysfakcj materialn (leczcy otrzymuje swoje honorarium, a leczony nie ponosi ju kosztw nieskutecznego dotychczasowego leczenia).

KRANIOTERAPIA


jest mikrosystemem ograniczonym do powierzchni skry gowy owosionej. Lokalizacja czaszkowych stref projekcyjnych oparta jest na ruchowych i czuciowych homunkulusach korowych Penfielda i Rasmusena oraz na czaszkowych punktach klasycznej chiskiej akupunktury korporalnej, ktre wyodrbni w latach siedemdziesitych XX wieku, chiski neurolog Chiao Shuan-fa tworzc odrbny system nakuwania. Opracowujc zasady tej metody,  rozpocz jak wielu odkrywcw przed nim, od prb na sobie. Po nabraniu wprawy i pewnoci wykona zabieg u czterdziestoletniej chorej z poraeniem poowiczym po udarze niedokrwiennym mzgu. Kobieta po pierwszym zabiegu polegajcym na wkuciu pod skr gowy dugiej stalowej gitkiej igy odzyskaa czciowo sprawno w poraonej czci ciaa. Podniosa po raz pierwszy koczyn grn ponad gow i zacza samodzielnie chodzi. Odczua te w trakcie zabiegu fal intensywnego ciepa w poraonej poowie ciaa. Byy to namacalne fenomeny ktre wystpiy w trakcie i bezporednio po wykonanym zabiegu. Potwierdziy one suszno jego oczekiwa co do skutecznoci stymulacji gowy. Stao si to wic decydujcym zapewne momentem ktry pchn go do dalszej pracy. W cigu nastpnych siedmiu lat doktor Chiao Shun-fa i jego wsppracownicy ze szpitala w Chishan (prowincja Shansi w pnocnych Chinach),poddali kranioterapii okoo 500 osb uzyskujc u ponad 48% popraw. Tak pozytywne efekty uzyskane u osb skazanych na kalectwo skoniy lekarzy do rozszerzenia zakresu leczonych schorze o chorych na nabyte - poinfekcyjne zaburzenia ukadu nerwowego (zesp Guillain-Bare) i wrodzone zaburzenia (plsawic), moczenie nocne u dzieci, bdnikowe zawroty gowy. W latach 1970 - 1977 przeleczono kraniopunktur w oddziaach: ginekologicznym, chirurgicznym, dziecicym i chorb wewntrznych okoo 12 tysicy ludzi, uzyskujc w okoo 90% popraw. W latach 1971 - 1977 wykonano te pomylnie w analgezji kraniopunkturowej ponad 700 zabiegw operacyjnych. Doktor Chiao Shun-fa przypisywa tak du skuteczno, stymulacji owosionej skry gowy na orodkowy ukad nerwowy dziki odruchowym efektom powstaym pod wpywem bodcw stosowanych na skrze.

Kreujc metod wykorzysta on lokalizacje stref Penfielda i Rasmusena, ktrzy opracowali je dranic rdoperacyjnie kor mzgu, obserwowali reakcje pacjentw polegajce na pobudzaniu rnych czci ciaa i narzdw wewntrznych. Neurony opisanych w ten sposb w korze mzgu stref, stymuluj ruchy i napicie okrelonych mini, reguluj czucie i krenie. W skupiskach zlokalizowanych tam neuronw powstaj impulsy pobudzajce minie poprzecznie prkowane do wykonywania zaplanowanych ruchw (np. mimicznych, gestykulacyjnych, lokomocyjnych), bd wszystkich innych automatycznych (np. ssania u noworodka, platformy orgazmowej itp.). Zaburzenie tych czynnoci wynike ze strukturalnego zniszczenia lub uszkodzenia tych neuronw, lub zaburzenia ich funkcji na skutek zaburze koordynacji wsppracy z orodkami podkorowymi mona poprawi znajc te lokalizacje.

 

Szukaj na stronie

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Forum


Przy zakadaniu nowego konta prosz o podanie prawdziwego imienia i nazwiska


Wejd


Licznik odwiedzin

Odsłon : 143848Polska Szkoła Refleksoterapii - Janusz Kołodziejczyk 2011 | katalog |
akupunktura - klawiterapia - aurikuloterapia (akupunktura ucha) - kranioterapia (akupunktura czaszki) - kurusy i szkolenia

gry dla dziewczynek
gry dla dziewczynek
kredyt mieszkaniowy
Konta osobiste najlepsze na rynku
Polecane konta osobiste, modzieo…
Poradniki
Oprogramowanie, naukowa
Pozycjonowanie
Reklama internetowa